04 Kultura organizacyjna

Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym

Promujemy w organizacji właściwe postawy oraz wskazujemy te niedopuszczalne, m.in. za pośrednictwem e-learningu oraz webinariów. Zobowiązujemy wszystkich Pracowników do monitorowania otoczenia w kontekście obowiązujących norm. Stanowczo reagujemy na wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Opracowaliśmy i realizujemy Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom, która definiuje niedopuszczalne sposoby postępowania oraz tryb ich zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami, a także określa działania prewencyjne. Pracownikom, którzy uważają, iż są poddawani mobbingowi, zapewniamy wszelkie wsparcie w bezstronnym wyjaśnieniu sprawy. W razie potwierdzenia się zarzutów stosujemy środki naprawcze, wynikające z Kodeksu pracy i przyjętych wewnętrznych regulacji.

Za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji odpowiada Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także specjalne zespoły opiniodawcze działające w części spółek. Ich zadaniem jest ustalanie wszystkich okoliczności zarzutów zgłaszanych przez Pracowników oraz wydawanie rekomendacji w sprawie zaistnienia mobbingu, dyskryminacji lub innych nieakceptowalnych zachowań w miejscu pracy. Członkowie tych zespołów w 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu na temat mobbingu i dyskryminacji.

ENEA S.A. we współpracy z ENEA Centrum w 2019 r. przygotowała szkolenie e-learningowe skierowane do Pracowników oraz webinaria adresowane do menadżerów, zatytułowane „Budowanie przyjaznego środowiska pracy – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom”. Ponadto, ENEA S.A. uzyskała w 2019 r. certyfikat „Firma bez mobbingu”, wystawiony przez Centrum Antymobbingowe Sanduro. Potwierdza on wysoki stopień ochrony Pracowników.

0

potwierdzonych przypadków mobbingu lub dyskryminacji w 2019 r

Przeciwdziałanie korupcji, łapownictwu i konfliktom interesów

Priorytetowo traktujemy zapobieganie wszelkim zjawiskom o charakterze korupcyjnym oraz ich eliminowanie, a także zapobieganie powstawaniu konfliktom interesów. Dbamy o transparentność w relacjach z kontrahentami oraz o edukację Pracowników w zakresie zgodności z przepisami prawa.

Na poziomie Grupy kwestie te regulowane są między innymi przez:

  • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA,
  • Politykę Zakupową Grupy Kapitałowej ENEA,
  • Zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie ENEA,
  • Politykę Compliance Grupy ENEA,
  • Kodeks Etyki Grupy ENEA.

W ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego ENEA S.A. funkcjonuje Biuro Organizacji i Compliance, które monitoruje przestrzeganie w spółkach prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także m.in. przygotowuje materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania korupcji.

W 2019 r. rozdzieliliśmy pomiędzy odrębne jednostki obsługę prawną, administrację i zarządzanie bezpieczeństwem, czym dotychczas zajmował się jeden departament ENEA S.A. Pozwoliło to na bardziej precyzyjny podział odpowiedzialności i ułatwiło egzekwowanie przestrzegania standardów antykorupcyjnych.

Wszyscy nowo przyjęci Pracownicy w ramach szkoleń adaptacyjnych odbywają szkolenia z zakresu compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień antykorupcyjnych. Ponadto, szkolenia o tej tematyce odbywają się w Grupie co trzy lata oraz w sytuacji zmiany lub wprowadzenia nowego dokumentu regulującego kwestie antykorupcyjne. W związku z aktualizacją Polityki Compliance Grupy ENEA oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA, mającą na celu wprowadzenie definicji korupcji, takie szkolenia odbyły się w 2019 r. Miały one formę e-learningu, a w przypadku Pracowników niemających dostępu do systemu teleinformatycznego (brygady robocze) – spotkań bezpośrednich. Dodatkowo, w przypadającym 9 grudnia Międzynarodowym Dniu Antykorupcji na platformie e-learningowej uruchomiono nowe, obowiązkowe dla wszystkich spółek Grupy szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji.

W 2019 r. miała także miejsce zmiana Zasad obiegu informacji w zakresie kontroli zewnętrznych dla Grupy ENEA oraz czynności prowadzonych przez organy ścigania w Spółkach Grupy ENEA. W ramach aktualizacji m.in. doprecyzowano obowiązki jednostek biorących udział w kontrolach zewnętrznych i w czynnościach organów ścigania prowadzonych w Grupie ENEA.

Wybrane działania spółek Grupy ENEA w 2019 r.

ENEA S.A. rozpoczęła wdrażanie Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów, przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W konsekwencji spółka uzupełniła szereg obowiązujących regulacji wewnętrznych o zapisy dotyczące przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz przyjętych standardów antykorupcyjnych. Wprowadzone zostały również nowe regulacje, m.in. Procedura Weryfikacji Kontrahentów.

W ENEA Bioenergia rozpoczęto stosowanie trzech wzorów umów: O zachowaniu poufności oraz o zakazie nieuczciwej konkurencji (podpisywana przez wszystkich Pracowników), O zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz O zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (podpisywane przez Pracowników, z których stanowiskami związane są określone ryzyka.

W ENEA Serwis, w ramach realizacji zaleceń poaudytowych, kontynuowano szkolenia uzupełniające z zakresu compliance z naciskiem na przeciwdziałanie korupcji, rozpoczęte w 2018 r. Brali w nich udział Pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek/komórek organizacyjnych spółki. Ponadto, spółka podjęła decyzję o dodatkowym przeszkoleniu z zakresu compliance, w tym konfliktu interesów, wszystkich swoich Pracowników, w tym członków brygad roboczych.

Zidentyfikowane nieprawidłowości

W 2019 r. w ENEA Serwis przeprowadzono postępowania wyjaśniające w sprawie dwóch zidentyfikowanych przypadków korupcji. W wyniku dokonanych kontroli i przeprowadzonych wyjaśnień w jednym z przypadków rozwiązano umowy o pracę z trzema Pracownikami. W drugim przypadku zidentyfikowanej nieprawidłowości przeprowadzono wobec Pracowników postępowania dyscyplinujące oraz skierowano ich na ponowne szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji. Wdrożony plan naprawczy przyniósł efekty, co potwierdziły rutynowe procesy kontrolne.

2

potwierdzone przypadki korupcji w spółkach Grupy ENEA

100%

członków organów zarządzających spółek Grupy poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych[1]

[1] Lista uwzględnionych spółek: ENEA S.A., PEC, ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Ciepło, ENEA Trading, ENEA Bioenergia, ENEA Centrum, ENEA Serwis, ENEA Oświetlenie, ENEA Logistyka, ENEA Operator.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.