07 Wpływ na środowisko

Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne

Mamy pełną świadomość tego, w jaki sposób produkcja i dystrybucja energii wpływa na stan środowiska, w tym klimat, a co za tym idzie – na jakość życia wszystkich ludzi. Dlatego w przemyślany sposób wdrażamy kolejne rozwiązania pozwalające monitorować i minimalizować nasze oddziaływanie na tę sferę. Jest to jednocześnie nasza odpowiedź na coraz większe oczekiwania, jakie w tym zakresie stawiają branży energetycznej organy regulacyjne, instytucje finansowe, opinia publiczna, a przede wszystkim nasi Klienci.

W Grupie ENEA zarządzanie wpływem na środowisko naturalne reguluje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. W poszczególnych spółkach obowiązują, dopasowane do ich specyfiki, polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy, obligujące je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska, a także do monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej. Do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą się ponadto stosować firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz naszych spółek.

Nie stworzyliśmy osobnego dokumentu dotyczącego polityki klimatycznej, wspólnego dla wszystkich spółek, ani polityki adaptacji do zmian klimatu. Rozpoczęły się natomiast wewnętrzne konsultacje w kwestii ich opracowania oraz optymalnego modelu koordynacji ich wdrażania.

Regulacje wewnętrzne, przede wszystkim Kodeks Etyki Grupy ENEA oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, zobowiązują nas m.in. do:

  • dbania o środowisko naturalne i podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu jego ochrony, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy,
  • racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i energii,
  • minimalizacji emisji zanieczyszczeń,
  • wykorzystywania technologii przyjaznych środowisku,
  • zapobiegania awariom zagrażającym środowisku,
  • aktywnego uczestnictwa w akcjach edukacji ekologicznej.
Najważniejsze polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego w spółkach Grupy ENEA
ENEA S.A. Polityka środowiskowa
ENEA Wytwarzanie Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, oparta o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007
Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”
Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
Procedura „Monitorowanie środowiska”
Procedura „Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”
Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice)
Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
Procedura „Zarządzanie celami”
Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie”
Pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej
ENEA Ciepło, ENEA Ciepło Serwis Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
> Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
> Nadzór nad zapisami (SZŚ)
> Monitorowanie procesu (SZŚ)
> Zarządzanie celami (SZŚ)
> Audyty wewnętrzne (SZŚ)
> Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
> Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
> Przegląd zarządzania (SZŚ)
Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”
Procedura PŚ-4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”
Procedura PŚ-4.4-02 „Gospodarka odpadami”
Procedura PŚ-4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”
Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”
Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
> Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją”
> Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji”
> Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2
> Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych”
> Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej”
> Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz”
> Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych”
> Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS”
> Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena adekwatności planu monitorowania”
> Instrukcja I-OŚ-10 „Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych”
> Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych”
> Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania emisji CO2
> Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych”
> Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności”
> Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2
> Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM”
> Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2
Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok”
Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok
Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok” 
Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie
Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok
ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
Procedura „Zarządzanie celami”
Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
Procedura „Monitorowanie środowiska”
Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe Elektrociepłownia Białystok”
Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko Elektrociepłownia Białystok”
Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”
MEC Piła Instrukcja „Postępowanie z odpadami”
Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
PEC Polityka środowiskowa
ENEA Operator Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT
Procedura wypełniania obowiązków wobec podmiotów finansujących inwestycje ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych
ENEA Oświetlenie Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Bioenergia Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych
Procedura monitorowania środowiska
Program zarządzania środowiskowego
Lubelski Węgiel „Bogdanka” Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane z nią procedury środowiskowe

0

istotnych kar oraz sankcji pozafinansowych nałożonych na spółki Grupy ENEA za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w 2019 r.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.