Słownik

A

AA1000 - Międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu, włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego organizacji i jej działalności.

Aukcja mocy - Mechanizm wprowadzony przez Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2020 poz. 247). W ramach aukcji mocy producenci energii elektrycznej oferują operatorowi na okres dostaw obowiązek mocowy, czyli zobowiązują się do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia.

B

BAT - Best Available Techniques – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami.

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Blockchain - Zdecentralizowana platforma o rozproszonej infrastrukturze sieciowej, służąca do księgowania transakcji, płatności lub zapisów księgowych. Do zalet tej technologii należy m.in. bezpieczeństwo, które zapewnia stosowanie algorytmów kryptograficznych, odporność na awarie oraz jawność transakcji przy zachowaniu anonimowości użytkowników. Lista możliwych zastosowań obejmuje m.in. kryptowaluty, Internet Rzeczy, transakcje giełdowe bez pośredników i instytucji, księgi wieczyste z pominięciem notariusza i sądów ksiąg wieczystych, handel energią elektryczną prosument-odbiorca bez pośredników, księgi rachunkowe.

C

CO - Tlenek węgla (czad).

CO2 - Dwutlenek węgla.

Compliance - Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) - Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

D

Dyrektywa IED - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Zaostrza ona standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

E

Employer branding - Działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy.

F

FDIR (ang. Faul Detection, Isolation, Restoration) - System umożliwiający automatyczne wykrywanie awarii, wyizolowanie miejsca uszkodzenia i przywrócenie zasilania.

G

GPZ - Główny Punkt Zasilający.

GRI - wytyczne Global Reporting Initiative, stanowiące międzynarodowy wzorzec raportowania zrównoważonego rozwoju.

GWh - Gigawatogodzina.

H

HCl - Chlorowodór.

HF - Fluorowodór.

HR (ang. human resources) - Zasoby ludzkie.

Hydrocyklony ścieków - Urządzenia mające na celu ograniczenie ilości zawiesiny gipsowej trafiającej na instalację oczyszczalni ścieków IOS, a co za tym idzie zmniejszenie ilości osadu/szlamu wyprowadzanego z oczyszczalni.

I

Interesariusz - Osoba lub grupa osób zainteresowana decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy, na kogo ona wpływa.

Internet Rzeczy - Koncepcja, zgodnie z którą różnego rodzaju przedmioty, m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Celem realizacji tej idei jest tworzenie inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów związanych z ochroną zdrowia lub życiem codziennym.

IOS - Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich.

IT (ang. information technology) - Technika informatyczna. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.

K

Kogeneracja - Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

Krajowy System Elektroenergetyczny - Zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany.

Ł

Łańcuch dostaw - Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji.

M

Mg - Megagram, inaczej tona.

Mobbing - Prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.

MWe - Megawat mocy elektrycznej.

MWh - Megawatogodzina (1 GWh = 1000 MWh).

MWt - Megawat mocy cieplnej.

N

Nm3 - Normalny metr sześcienny gazu, tj. liczba m3, jakie zająłby gaz w warunkach normalnych.

nn - Sieć niskiego napięcia, dostarczająca indywidualnym odbiorcom prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V.

NOx - Tlenki azotu.

O

OZE - Odnawialne źródła energii.

P

Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 883).

R

Rada pracowników - Organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 2006 nr 79 poz. 550). Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. pracodawców objętych zakresem ustawy, którzy do 24 maja 2006 r. zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienie gwarantujące warunki informowania i konsultowania na poziomie przynajmniej równym zapisanemu w ustawie.

S

SAIDI - System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w dostawie energii (wyrażany w minutach na Klienta).

SAIFI - System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta).

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) - Instalacja katalitycznego odazotowania spalin. Zasadą jej działania jest redukcja tlenków azotu do azotu atmosferycznego na powierzchni katalizatora, odbywająca się z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak.

Smart Grid - Inteligentne sieci elektroenergetyczne, w ramach których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych z zapewnieniem obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii, w tym także źródeł odnawialnych.

SN - Sieć średniego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV.

SO2 - Dwutlenek siarki.

SOx - Tlenek siarki.

Społeczna inspekcja pracy - Służba społeczna pełniona przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Podstawowy zakres ich działalności określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 2015 poz. 567).

T

TWh - Terawatogodzina.

Z

Zakres 1 (scope 1) - Emisje bezpośrednie CO2 powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 (scope 2) - Pośrednie energetyczne emisje CO2 powstałe w wyniku zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu.

Zakres 3 (scope 3) - Inne pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

Zrównoważony rozwój - Rozwój umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zmniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniający oczekiwania otoczenia oraz wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Pozwala na trwałe zwiększanie wartości organizacji oraz racjonalne zarządzanie zasobami.

ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy) - Porozumienie pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową określające wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przede wszystkim warunki pracy i płac.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.