Indeks GRI

Wskaźniki profilowe

Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Informacje o Pracownikach oraz innych osobach świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-41 Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Osoba do kontaktu
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu zgodnie ze standardem GRI
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Tematy środowiskowe

Strategia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 7 Lista kluczowych inwestycji, które zmniejszają skalę wpływu organizacji na środowisko naturalne
Zużycie energii w firmie i sposoby jego redukcji; działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 23 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości
Pobór i zużycie wody, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 303-3 Całkowity pobór wody według źródła
Ilość produkowanych ścieków, odpadów i wycieków, a także odpadów niebezpiecznych powstałych w procesie produkcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Emisje oraz sposoby ich redukowania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Zakres 1)
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji
Wskaźnik sektorowy EU 5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2
Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii pochodzącej z OZE
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych
Wpływ działalności na różnorodność biologiczną i krajobraz
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi
GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Wysokość inwestycji w obszarze ochrony środowiska
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego

Tematy Ekonomiczne

Wpływ na polską gospodarkę
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
Wskaźnik własny 26 Wskaźniki efektywności realizacji strategii
Wkład w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi
Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

Tematy społeczne

Zapewnienie ciągłości dostaw energii
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik sektorowy EU 28 SAIFI - częstotliwość wyłączenia zasilania
Wskaźnik sektorowy EU 29 SAIDI - średni czas trwania wyłączenia zasilania
Satysfakcja Klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 417-2 Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
Wskaźnik własny 11 Nowe kanały komunikacji z Klientami
Wskaźnik własny 12 Poziom satysfakcji Klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług
Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 418-1 Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności Klientów i utraty danych klienckich
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów
Działalność sponsoringowa i charytatywna
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 16 Łączna kwota przeznaczona przez GK ENEA na wszystkie działania zaangażowania społecznego (w tym m.in. na darowizny i wolontariat pracowniczy)
Wskaźnik własny 21 Inicjatywy charytatywne wspierające społeczeństwo
Inicjatywy pracownicze i wolontariat
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 17 Liczba Pracowników zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego
Wskaźnik własny 18 Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń) (bez uwzględnienia imprez masowych)
Wskaźnik własny 19 Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy
Wielkość zatrudnienia, liczba nowych pracowników, rotacja, benefity pracownicze, powroty do pracy po urlopach rodzicielskich
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery, oceny pracownicze
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 405-1 Różnorodność pracowników i organów zarządzających
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 403-1 System zarządzania BHP
GRI 403-9 Urazy związane z pracą
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji pracowników w tym zakresie

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.