08 Wkład w społeczeństwo

Wsparcie społeczeństwa

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi. Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych.

Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

Jako organizacja społecznie odpowiedzialna podejmujemy liczne działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania społeczności, w których funkcjonujemy.

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady zaangażowania społecznego Grupy są:

  • Zasady postępowania z wnioskami o Wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie ENEA,
  • Zasady prowadzenia działań public relations i działań partnerstwa społecznego w Grupie ENEA,
  • Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA.

Za koordynację zaangażowania społecznego, jak również ogółu działań społecznie odpowiedzialnych w Grupie ENEA, odpowiada Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Fundacja ENEA wspiera finansowo cele społeczne ze środków przekazywanych przez spółki należące do Grupy. Fundacja prowadzi przede wszystkim działania przynoszące trwałe efekty społeczne. W tym celu realizuje przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym oraz sport, kultura i sztuka. Cele oraz zasady działania Fundacji ENEA określają:

  • Statut Fundacji ENEA,
  • Regulamin organizacyjny Fundacji ENEA
  • Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację ENEA.

Dodatkowe informacje na temat Fundacji znajdują się tutaj

Aktywna w dziedzinie zaangażowania społecznego jest także Fundacja „Solidarni Górnicy”, powołana przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Jej celem jest pomoc Pracownikom spółki i ich rodzinom: osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja zajmuje się również wspieraniem talentów oraz przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i prozdrowotnych. Więcej na jej temat przeczytasz tutaj.

Zaangażowani w życie lokalnych społeczności są ponadto nasi Pracownicy. Wspieramy ich działania podejmowane w ramach naszych programów grantowych, akcji charytatywnych oraz programu wsparcia wolontariatu pracowniczego.

Wolontariat i zaangażowane społeczne w Grupie ENEA2 019
Łączna kwota przeznaczona przez Grupę na działania zaangażowania społecznego3 012 127 zł
Darowizny przekazane przez Fundację „Solidarni Górnicy”, funkcjonującą przy GK LW „Bogdanka”428 800 zł
Liczba beneficjentów wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń i innych działań)[1]17 406[2]
Liczba Pracowników zaangażowanych (minimum raz w roku) w wolontariat pracowniczy368
Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy w 2019 r.1 857

[1] Wskaźnik nie obejmuje beneficjentów działań realizowanych podczas imprez masowych, np. pokazów ratownictwa realizowanych przez wolontariuszy podczas festynów, pikników, itp.

[2] Dla Lubelskiego Węgla „Bogdanka” brak danych.

113% wzrostu liczby wolontariuszy w porównaniu do 2018 r.

Przykłady inicjatyw realizowanych na poziomie Grupy ENEA

ENEA Akademia Talentów

Konkurs realizowany przez ENEA S.A. oraz Fundację ENEA, w ramach którego uczniowie rywalizują o stypendia na rozwój swoich talentów, a szkoły i organizacje, które chcą rozwijać zainteresowania swoich podopiecznych, prowadząc innowacyjne programy edukacyjne – o granty. Podczas trzech edycji konkursu – najnowsza zakończyła się w styczniu 2020 r. – stypendia otrzymało 60 uczniów, a dzięki otrzymanym środkom 27 szkół i organizacji zrealizowało dodatkowe projekty. Więcej na temat inicjatywy dowiesz się tutaj.

ENEA Akademia Sportu

Program adresowany do dzieci i młodzieży, w ramach którego partnerskie kluby sportowe organizują regularne zajęcia pozalekcyjne. W 2019 r. brało w nich udział ok. 2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ponadto odbyły się rozgrywki sportowe, w których uczestniczyło ponad 2,5 tys. dzieci.

ENEA dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie

Projekt realizowany przez Fundację ENEA we współpracy ze Stowarzyszeniem My50+ oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, skierowany do seniorów i rodzin wielopokoleniowych. W jego ramach prowadzone są akcje edukacyjne w sferze świadomości konsumenckiej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego gospodarstw domowych, a także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach akcji w 2019 r. zorganizowano 13 warsztatów oraz przeszkolono 2830 uczestników w ciągu 100 godzin warsztatowych. Uczestniczyło w niej 46 wolontariuszy Grupy ENEA.

Dobra Energia ponad Granicami

Program wzmacniający tożsamość narodową Polaków mieszkających na Litwie, realizowany przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W jego ramach w 2019 r. zorganizowano konkurs „Wielkopolska Warta Poznania!”, w którym nagrodą dla uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie był kilkudniowy pobyt w Polsce, podczas którego mieli możliwość integracji z rówieśnikami.

Biegamy – Zbieramy – Pomagamy

Akcja charytatywna realizowana wspólnie z Pracownikami Grupy ENEA. Kilometry przebyte podczas zawodów biegowych, rowerowych i nordic walking, a także podczas zawodów charytatywnych oraz imprez sportowych sponsorowanych przez Grupę, przeliczane są na złotówki, a za zgromadzoną kwotę organizowane jest wydarzenie sportowe dla dzieci i młodzieży. W 2019 r. był to ENEA Active Camp w którym wzięło udział 120 podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Wielkopolski.

Potęga poMocy

Konkurs grantowy skierowany do Pracowników Grupy ENEA polegający na zgłaszaniu pomysłów na działania na rzecz społeczności lokalnych. Wolontariusze remontują, rewitalizują ogrody, organizują festyny czy turnieje sportowe, spełniają marzenia podopiecznych domów dziecka, wspierają seniorów, chorych i potrzebujących oraz pomagają zwierzętom. W 2019 r. zatwierdzonych było 20 inicjatyw, które otrzymały wsparcie finansowe, a Pracownicy angażowali się w ich realizację.

Energię mamy we krwi

Kampania prowadzona wspólnie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zachęcająca Pracowników Grupy oraz otoczenie społeczne należących do niej spółek do honorowego oddawania krwi. W latach 2018-2019 r. zebrano jej ponad 200 litrów.

Misja Profilaktyka

Działania promujące wśród Pracowników Grupy ideę profilaktyki zdrowotnej. W 2019 r. zrealizowano dwa cykle bezpłatnych badań w miejscu pracy: „Razem pokonamy czerniaka” oraz „Zdrowa jesień” (porady dietetyka i kardiologa, podstawowe badania krwi). Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Czerniaka oraz Fundacją Michała Jelińskiego ACTIVEdiabet (Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Bydgoszcz).

Wolontariat kompetencyjny

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Pracowników Grupy ENEA. W ramach akcji „Nie taki prąd straszny” wolontariusze opowiadają w szkołach i przedszkolach, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem oraz ograniczać jego zużycie. Z kolei akcja „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne”, adresowana m.in. do dzieci oraz uczestników różnego rodzaju wydarzeń, polega na przekazywaniu przez ratowników wiedzy, jak reagować, kiedy jest się świadkiem wypadku. W ramach wolontariatu kompetencyjnego w 2019 r. Pracownicy Grupy przeszkolili łącznie ponad 13 tys. osób.

Wolontariat akcyjny

Krótkie akcje celowe lub okazjonalne. W 2019 r. pracownicy Grupy ENEA m.in. wykonali ozdoby na przedświąteczne kiermasze charytatywne oraz zebrali ponad 130 worków śmieci w miejscach, które zostały wytypowane przy współpracy z Lasami Państwowymi.

Przykłady inicjatyw realizowanych przez spółki Grupy ENEA

Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka – inicjatywa ENEA Operator, której celem jest propagowanie wśród najmłodszych zasad zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, w tym prawidłowego obchodzenia się z prądem, a także reagowania, gdy ktoś potrzebuje pomocy. W ramach programu w przedszkolach odbywają się spotkania i pokazy poświęcone m.in. bezpiecznym zachowaniom podczas drogi do/z przedszkola, bezpiecznej zabawie w przedszkolu, na podwórku i w domu oraz podstawowym znakom drogowym. W 2019 r. program realizowany był w 15 placówkach oświatowych na terenie powiatu poznańskiego. Działania w jego ramach podejmowała też ENEA Elektrownia Połaniec. Program został tam poszerzony o zwiedzanie elektrowni, podczas którego dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak powstaje prąd oraz zobaczyć jeden z największych na świecie bloków opalanych biomasą. W 2019 r. zakład odwiedziło ok. 900 dzieci.

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj! – akcja ENEA Operator adresowana do wszystkich grup wiekowych, której celem jest promowanie bezpiecznych zachowań w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej. W jej ramach w 2019 r. przygotowano animowane spoty edukacyjne, również w wersji z językiem migowym oraz audiodeskrypcją, a także zorganizowano konkursy dla uczniów oraz pokazy i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, które przeprowadzili strażacy oraz ratownicy i wolontariusze Grupy. Projekt realizowano w 29 szkołach podstawowych i przedszkolach.

Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet – program, dzięki któremu kobiety zatrudnione w Elektrowni Połaniec oraz jej otoczeniu mogą dowiedzieć się, jak zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i urodę. Jego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoświadomości kobiet oraz podkreślenie ich znaczenia w środowisku, w którym przeważają mężczyźni. W 2019 r. w spotkaniach Forum wzięło udział łącznie 300 kobiet.

Estetyka dla miasta Łęczna – program zrealizowany przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Urząd Miejski w Łęcznej i Fundację Krajobrazy, w ramach którego m.in. opracowano rekomendacje dla terenów zieleni w Łęcznej.

Młodzi odkrywcy – spełniamy marzenia – program, którego ideą jest spełnianie marzeń podopiecznych domów dziecka. W 2019 r. ENEA Elektrownia Połaniec przy wsparciu Fundacji ENEA oraz wolontariuszy z Elektrowni zorganizowała wyjazd edukacyjny dla 50 osób do rodzinnego parku rozrywki, wycieczkę do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, a także udział wychowanków domów dziecka w warsztatach sportowo-psychologicznych ENEA Active Camp.

ENEA dla zdrowia – program profilaktyki raka szyjki macicy, polegający na bezpłatnych badaniach cytologicznych dla kobiet z Gminy Kozienice, organizowanych przez ENEA Wytwarzanie.

Karma wraca – organizowana przez ENEA Operator zbiórka pożywienia dla bezdomnych zwierząt. W 2019 r. zebrano łącznie 800 kg karmy, którą przekazano potrzebującym schroniskom.

Ponadto poszczególne spółki Grupy organizowały liczne akcje charytatywne, np. na rzecz dzieci z lokalnego szpitala (MEC Piła) czy domu dziecka (ENEA Centrum).

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.