05 Praca w Grupie ENEA

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W obszarze BHP działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółki Grupy dążą do eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych (m.in. za pośrednictwem szkoleń i konkursów wiedzy) oraz ich odpowiedzialności i zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wprowadzają także kolejne udogodnienia w zakresie ergonomii pracy (np. doposażanie stanowisk pracy w podnóżki czy podkładki pod nadgarstki, wymiana foteli biurowych na posiadające regulację podłokietników).

Śledzimy nowe rozwiązania techniczne wpływające na poziom BHP, m.in. poprzez coroczny udział wyznaczonych osób w seminariach i wykładach organizowanych podczas Targów Ochrony Pracy. Stan BHP jest stale monitorowany i poprawiany, co gwarantują przyjęte polityki, procedury oraz instrukcje. W części spółek funkcjonują społeczni inspektorzy pracy, powoływani zgodnie z Regulaminem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w GK ENEA S.A., którzy w imieniu Pracowników kontrolują stan BHP i zgłaszają postulaty w kwestii jego poprawy. Reprezentanci kadry biorą także udział w działających w niektórych spółkach Komisjach BHP.

Dokumenty dotyczące BHP w wiodących oraz kluczowych dla tego zagadnienia spółkach Grupy ENEA
ENEA S.A. "Regulamin Pracy w ENEA S.A."
Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.
Ocena ryzyka zawodowego
Inne instrukcje (Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, instrukcje pierwszej pomocy, instrukcje postępowania na wypadek pożaru)
ENEA Operator Procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura określająca zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a Wykonawcą
Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura obiegu dokumentów dla instruktażu specjalistycznego z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości w ENEA Operator Sp. z o.o.
Procedura Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator Sp. z o.o
Procedura Zasady organizacji ratownictwa przedmedycznego w ENEA Operator Sp. z o.o.
Regulamin przygotowania zawodowego dla nowo zatrudnionych Pracowników Posterunków Energetycznych
Instrukcje (Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych SN/nn na potrzeby projektu AMI, instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje stanowiskowe)
Inne instrukcje (Standard wyposażenia Posterunków Energetycznych oraz wozów brygad Posterunków Energetycznych, Metody i zasady asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator Sp. z o.o., Zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy / Prokuratury Rejonowej o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym, Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego, Standaryzacja – tablice i znaki bezpieczeństwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.)
ENEA Elektrownia Połaniec Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego
Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Instrukcja przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP
ENEA Wytwarzanie Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
Procedura Monitorowanie BHP
Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
Procedura Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Instrukcje(Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Instrukcja badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje BHP eksploatacji urządzeń)
Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności pracodawcy w zakresie BHP
Programy szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych dla pracowników
Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o
Lubelski Węgiel „Bogdanka Strategia w zakresie obszaru bezpieczeństwa pracy
Dokument bezpieczeństwa Zakładu Górniczego
Procedury, regulaminy, wytyczne i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Regulamin Pracy
Zarządzenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
ENEA Pomiary Procedura zgłaszania wypadków przy pracy
Instrukcje BHP w magazynie (Instrukcja przy użytkowaniu wózka widłowego, Instrukcja przy użytkowaniu podestu ruchomego, Instrukcja przy ręcznych pracach transportowych )
Instrukcja przy eksploatacji i konserwacji regałów półkowych
Instrukcja przy obsłudze plombownicy pneumatycznej stołowej
Instrukcja podczas malowania natryskowego liczników energii elektrycznej pistoletem natryskowym
Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
Inne instrukcje (Instrukcja przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym i drukarki, Instrukcja przy obsłudze niszczarki)
ENEA Serwis Procedura zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy w ENEA Serwis Sp. z o.o.
Procedura prac pod napięciem
Instrukcje (Instrukcja stanowiskowa biurowo-administracyjna, Instrukcja stanowiskowa elektromonter, inne instrukcje stanowiskowe)
ENEA Oświetlenie Regulamin Pracy Pracowników ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
Instrukcje związane z BHP (m.in. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Eneos Sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera, Instrukcja stanowiskowa nieelektryka, Instrukcja eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera pomiarów urządzeń energetycznych przewoźnego laboratorium pomiarowego, instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu, rozładunku/załadunku, składowania oraz montażu słupów oświetleniowych, Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów, Instrukcja BHP przy pracach transportowych, Instrukcja BHP przy pracach z drabiną, Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką)
Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń biurowych (m.in. bindownicy oraz kserokopiarki) oraz instrukcje BHP przy obsłudze innych urządzeń (np. wiertarki, pilarki tarczowej do drewna, szlifierki)
Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.

Kwestie związane z BHP są uwzględnione również w zakładowych układach zbiorowych pracy.

Wybrane działania spółek Grupy ENEA w zakresie zarządzania BHP w 2019 r.

ENEA Operator w ramach prewencji BHP prowadziła kampanię edukacyjną „Nasz wybór – bezpieczna praca”, adresowaną do Pracowników spółek Obszaru Dystrybucja (obejmowała m.in. wydawanie miesięcznika „Bezpieczna Praca”, spotkania, comiesięczną wysyłkę newslettera elektronicznego, kolportaż plakatów). Ponadto w spółce przyjęto dwie nowe procedury: Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Zasady organizacji ratownictwa przedmedycznego w ENEA Operator Sp. z o.o. Rozpoczęto także wdrażanie procedur dotyczących standaryzacji apteczek pierwszej pomocy, organizacji służb ratowniczych oraz pracy pilarką łańcuchową, a także powołano zespół ds. opracowania nowej instrukcji organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

W ENEA S.A. oraz ENEA Centrum poszerzono program szkoleń wstępnych o praktyczne pokazy pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatorów treningowych, realizowano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zainicjowano szkolenia z zakresu praktycznego użycia gaśnic dla osób prowadzących ewakuację. Ponadto, doskonalono ergonomię stanowisk pracy, m.in. doposażając je w podkładki wspomagające zapobieganie zespołowi cieśni nadgarstka.

W ENEA Oświetlenie dokonano wymiany części sprzętu asekurującego do prac na wysokości oraz sprzętu chroniącego przed porażeniem, a większość Pracowników wzięła udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wśród innych działań warto wymienić poprawę ergonomii na stanowiskach pracy biurowej, modernizację klimatyzatorów, wydawanie repelentów Pracownikom pracującym w terenie w okresie wzmożonej aktywności owadów oraz dystrybucję broszur dotyczących bezpieczeństwa pracy.

ENEA Bioenergia powołała komisję BHP, a ponadto realizowała aktualizowany co kwartał plan poprawy warunków w tej sferze. Dział Produkcji zmienił system organizacji czasu pracy na 5-brygadowy, co znacznie poprawiło komfort pracy osób zabezpieczających ciągłość pracy urządzeń energetycznych. Ponadto firma zakupiła znaczną ilość maszyn, co poprawiło bezpieczeństwo osób przyjmujących biomasę.

W ENEA Elektrownia Połaniec realizowany był program poprawy warunków BHP, obejmujący m.in. poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zmianę organizacji stanowisk pracy, program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia Pracowników na hałas, a we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy przeprowadzono ocenę obciążenia psychicznego związanego z pracą na wybranych stanowiskach. Ponadto spółka wdrożyła formalne wymagania dla potencjalnych wykonawców prac na jej rzecz, obejmujące m.in. dostarczenie kwestionariusza podsumowującego stan BHP w firmie, stanowiący jedno z kryteriów oceny ofert. W zakładowym intranecie została założona strona o tematyce bezpieczeństwa pracy, powołano zespół do opracowania nowego wydania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. oraz zespoły do przeglądu i aktualizacji instrukcji eksploatacji.

Działania na rzecz BHP w ENEA Ciepło Serwis Oddział Elektrociepłownia Białystok objęły m.in. szkolenie dla Pracowników fizycznych i osób kierujących Pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, pomiary czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych na wybranych stanowiskach oraz szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu Pracowników pracujących przy biomasie oraz przy wycince krzewów wzdłuż bocznicy kolejowej. Ponadto zakupiono nowy wózek widłowy oraz zlikwidowano dwa stare o dużej awaryjności.

Na szczególną uwagę zasługuje program poprawy bezpieczeństwa pracy, realizowany w Lubelskim Węglu „Bogdanka” od 2017 r. W jego ramach m.in. na ekranach, w miejscach gromadzenia się załogi przed zjazdem do kopalni, emitowane są rekonstrukcje wypadków oraz instrukcje prawidłowego wykonywania wybranych czynności.

W RG „Bogdanka”– spółce z Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” – zakupiono nowy kombajn chodnikowy, uchwyty antywibracyjne oraz nowe urządzenia (m.in. klucze hydrauliczne oraz kotwiarki). Wprowadzano, w konsultacji z Pracownikami, nowe środki ochrony indywidualnej, a także nową odzież roboczą. Zmieniono program instruktażu stanowiskowego pod kątem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy, a także zmodyfikowano szkolenia wstępne, aby były bardziej zrozumiałe, zwłaszcza dla osób, które nigdy nie pracowały w górnictwie (ponadto wprowadzono do nich elementy ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy). Pracownicy otrzymywali materiały informacyjne z podstawowymi informacjami praktycznymi na temat BHP oraz pomocy przedmedycznej.

Wypadki przy pracy w 2019 r.

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA w 2019 r.
Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wszystkich raportowanych wypadków
Pracownicy 0 176
Podwykonawcy 2 129

W 2019 r. miały miejsce dwa śmiertelne wypadki osób wykonujących zadania na zlecenie spółek Grupy ENEA.

W związku ze śmiercią montera firmy współpracującej z ENEA Pomiary, który uległ porażeniu prądem:

  • upewniono się, że wszyscy podwykonawcy spółki posiadają wymagane świadectwa kwalifikacyjne oraz odbyli stosowne instruktaże ogólne i stanowiskowe,
  • dokonano przeglądu procedur oraz instrukcji,
  • zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego dla usług technicznych,
  • kierownicy i brygadziści spotkali się z podwykonawcami, omówili z nimi przyczyny wypadku i przypomnieli zasady bezpiecznej pracy przy montażu i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Podwykonawca, którego Pracownik uległ wypadkowi, posiadał wszystkie świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania usług technicznych w układach pomiarowych, a ponadto odbył niezbędne instruktaże przeprowadzone przez wykwalifikowanych Pracowników służby BHP ENEA Pomiary.

Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce na terenie należącym do Elektrowni Kozienice. Uległ mu Pracownik wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, który został przysypany podczas oczyszczania zbiornika retencyjnego na popiół. ENEA Wytwarzanie, do której należy elektrownia, dopełniła wszystkich obowiązków w zakresie BHP wynikających z przepisów prawa.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.