05 Praca w Grupie ENEA

Zarządzanie luką pokoleniową

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest przeciwdziałanie luce pokoleniowej i utrzymanie ciągłości zatrudnienia.

Wśród działań podejmowanych w tym celu znajdują się m.in.:

 • monitorowanie potencjalnych odejść Pracowników ze względu na osiągnięty wiek emerytalny lub możliwość skorzystania z tzw. wcześniejszej emerytury związanej z pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
 • współpraca spółek Grupy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym (program szkół patronackich),
 • kształcenie zawodowe studentów we współpracy z uczelniami (studia dualne),
 • program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w ENEI”,
 • organizacja spotkań i wycieczek dydaktycznych dla uczniów,
 • promocja Grupy jako godnego zaufania pracodawcy, m.in. na uczelniach i targach pracy.
 • Technikum Energetyczne w Poznaniu,
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie,
 • Technikum Elektryczno-Energetyczne w Bydgoszczy,
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli,
 • Zespół Szkół w Chodzieży,
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,
 • Technikum w Połańcu,
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Połańcu,
 • Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie,
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu,
 • Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach.

W ramach współpracy, finansowane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dofinansowywany jest zakup wyposażenia dla pracowni dydaktycznych, organizowane doradztwo zawodowe oraz wycieczki i konkursy. Uczniowie placówek odbywają w spółkach Grupy obowiązkowe praktyki zawodowe.

Wybrane działania spółek Grupy ENEA w zakresie zarządzania luką pokoleniową w 2019 r.

ENEA Operator kontynuowała współpracę z 10 szkołami branżowymi. Ponadto, z początkiem roku szkolnego 2019/2020 pod jej patronatem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli została uruchomiona pilotażowa klasa w zawodzie technik elektryk, kształcąca uczniów z uwzględnieniem potrzeb firmy.

ENEA Wytwarzanie podpisała umowę patronacką, w ramach której realizowane są praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, a także indywidualne umowy na odbycie praktyk zawodowych ze studentami wyższych uczelni.

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Politechnika Warszawska.

Ponadto, spółka współpracowała z powiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji staży zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych oraz absolwentów szkół średnich i wyższych.

ENEA Oświetlenie w ramach programu patronackiego kontynuowała współpracę z trzema szkołami prowadzącymi klasy o profilu elektroenergetycznym – Technikum Energetycznym w Poznaniu, Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie i Technikum Elektryczno-Energetycznym w Bydgoszczy, a także zawarła umowę z kolejną placówką – Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie. Ponadto spółka kontynuowała współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie kształcenia praktycznego (dualnego).

ENEA Serwis również kontynuowała współpracę z Politechniką Poznańską w powyższym zakresie, a ponadto rozwijała program patronacki, w ramach którego podpisała umowę z ósmą placówką – Zespołem Szkół Technicznych w Gnieźnie.

ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok współpracowała z Politechniką Białostocką przy organizacji staży zawodowych w ramach projektu „Program stażowy dla młodych inżynierów E” oraz przy organizacji studenckich praktyk zawodowych i wycieczek dydaktycznych. Współpraca w zakresie praktyk studenckich była prowadzona również z Uniwersytetem Gdańskim.

ENEA Innowacje uruchomiła program stażowy dla słuchaczy studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. W jego ramach współpracowała z Politechniką Poznańską (program „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”), Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” współpracował w zakresie praktycznej nauki zawodu z Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołem Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Spółka współpracowała także z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz zawarła umowy stażowe z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołem Szkół Energetycznych w Lublinie, w związku z realizacją projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Firma podpisała także list intencyjny w sprawie współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w zakresie nagradzania uczniów klas o profilu górniczym za wyniki w nauce przedmiotów technicznych oraz w zakresie realizacji projektu zatrudniania absolwentów. W 2019 r. na podstawie listu intencyjnego z 2017 r. spółka zatrudniła 2 absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, a w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi (Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie) – 11 osób, a także wypłaciła w sumie 60 stypendiów.

ENEA Elektrownia Połaniec kontynuowała współpracę ze szkołą patronacką – Technikum w Połańcu. Spółka realizowała praktyki zawodowe dla uczniów oraz studentów, a także prowadziła programy stażowe, zarówno we współpracy z powiatowym urzędem pracy, jak i w ramach inicjatyw Grupy.

ENEA S.A. promuje Grupę ENEA jako atrakcyjnego pracodawcę m.in.:

 • podczas wydarzeń targowych (np. Akademia Rozwoju, targi pracy w Gorzowie Wlkp., targi pracy JOB SPOT, targi na Politechnice Poznańskiej, Dni Kariery w Poznaniu),
 • organizując I edycję konkursu stypendialnego „Moc na start”, adresowanego do uczniów patronackich szkół ponadgimnazjalnych,
 • pełniąc rolę partnera wydarzeń o charakterze naukowym (Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, konferencja „Nowoczesne technologie w energetyce” na Politechnice Poznańskiej, Akademia Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi, konkurs „Prawo z energią” we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, konferencja „Porażeni pracą” na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy),
 • poprzez prowadzenie profili na portalach społecznościowych i rekrutacyjnych,
 • pełniąc rolę koordynatora programu kształcenia praktycznego (dualnego) w Grupie ENEA we współpracy z Politechniką Poznańską,
 • pełniąc rolę koordynatora programu płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w ENEI”,
 • pełniąc rolę koordynatora programu patronackiego Grupy, obejmującego 15 szkół na terenie jej działania.

Więcej informacji na temat realizacji polityki HR w Grupie ENEA w 2019 r. znajduje się na str. 49-50 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.