O raporcie

Niniejszy raport podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę ENEA w obszarze ekonomicznym, środowiskowym, społecznym, pracowniczym, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Odnosi się do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i obejmuje wszystkie spółki Grupy ujęte w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., a ponadto Energo-Tour Sp. z o.o. (znajdującą się w likwidacji). Został sporządzony w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative (wersja Standards, poziom Core).

Publikację przygotowano zgodnie z 10 zasadami GRI, dotyczącymi definiowania zawartości (Istotność, Kontekst zrównoważonego rozwoju, Uwzględnienie interesariuszy, Kompletność) oraz jakości prezentowanych danych (Wyważenie, Wiarygodność, Porównywalność, Dokładność, Terminowość, Przejrzystość).

W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Grupy. W stosunku do raportu za poprzedni rok nie dokonano znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru; nie dokonano także korekt wcześniej publikowanych informacji. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji, jednak został opracowany we współpracy z niezależną firmą doradczą Go Responsible.

Grupa ENEA raportuje w cyklu rocznym. Poprzedni raport ukazał się 6 sierpnia 2019 r.

Proces budowy treści raportu

Opracowanie raportu poprzedziła ocena istotności poszczególnych aspektów funkcjonowania Grupy ENEA w sferach: ekonomicznej, środowiskowej, pracowniczej i społecznej. Oceny tej dokonano na podstawie analizy oczekiwań interesariuszy zewnętrznych oraz kadry zarządzającej i Pracowników Grupy, a także trendów raportowania niefinansowego w branży energetycznej.

Badanie oczekiwań interesariuszy zostało przeprowadzone od 18 października do 12 listopada 2019 r. w formie ankiety internetowej. Otrzymali ją wybrani przedstawiciele różnych grup: Pracownicy spółek Grupy ENEA, ich Klienci, członkowie lokalnych społeczności, w których funkcjonują spółki Grupy, reprezentanci partnerów społecznych lub beneficjentów działań społecznych Grupy, analitycy giełdowi, dostawcy Grupy, reprezentanci organizacji branżowych, ekologicznych oraz mediów. Dodatkowo na analogiczne pytania odpowiedzieli pracownicy spółek Grupy ENEA uczestniczący w spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 13 listopada 2019 r. w siedzibie firmy ENEA S.A. w Poznaniu. Badanie oczekiwań kadry zarządzającej miało formę ankiety internetowej, zrealizowanej od 21 października do 12 listopada 2019 r.

Wyniki powyższych ankiet, jak również analiza trendów raportowania niefinansowego w branży energetycznej, stały się podstawą do wyłonienia istotnych aspektów raportowania. W oparciu o te aspekty zespół w Biurze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, stanowiącym część Departamentu PR i Komunikacji ENEA S.A., zorganizował proces zbierania danych niefinansowych odnoszących się do poszczególnych spółek Grupy ENEA. Bezpośrednio zaangażowało się w niego ok. 200 Pracowników Grupy.

Istotne aspekty raportowania

 • EKONOMICZNE

  • Wpływ na polską gospodarkę
  • Wkład w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
  • Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów)
 • ŚRODOWISKOWE

  • Strategia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju
  • Zużycie energii w firmie i sposoby jego redukcji; działania na rzecz efektywności energetycznej
  • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie
  • Pobór i zużycie wody, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków
  • Ilość produkowanych ścieków, odpadów i wycieków, a także odpadów niebezpiecznych powstałych w procesie produkcji
  • Emisje oraz sposoby ich redukowania
  • Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
  • Wpływ działalności na różnorodność biologiczną i krajobraz
  • Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
  • Wysokość inwestycji w obszarze ochrony środowiska
 • SPOŁECZNE

  • Zapewnienie ciągłości dostaw energii
  • Satysfakcja Klientów
  • Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
  • Działalność sponsoringowa i charytatywna
  • Inicjatywy pracownicze i wolontariat
  • Wielkość zatrudnienia, liczba nowych Pracowników, rotacja, benefity pracownicze, powroty do pracy po urlopach rodzicielskich
  • Szkolenia i edukacja Pracowników, wspieranie rozwoju kariery, oceny pracownicze
  • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.